รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม วิทยาศาสตร์กับความงาม

รหัสวิชาชุมนุมA303
ครูผู้สอนนางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง 2106
การรับออนไลน์
Go to back page