รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม วิทยาศาสตร์เพลิดเพลิน

รหัสวิชาชุมนุมA304
ครูผู้สอนนางเพ็ญประภา นาราศรี
จุดประสงค์1 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้มาใช้ในการทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้
2 นักเรียนทำกิจกรรมตามที่ครูมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3 นักเรียนสามารถนำผลงานมานำเสนอได้อย่างถูกต้อง
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง 2206
การรับออนไลน์
Go to back page