รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ฟิสิกส์ฟอร์ยู

รหัสวิชาชุมนุมA305
ครูผู้สอนนางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
จุดประสงค์๑. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์
๒. เพื่อให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติและข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์
๓. เพื่อให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. เพื่อพัฒนาผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ
๕. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
๖. เพื่อนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต
จำนวนที่รับ19 คน
สถานที่เรียนห้อง 2204
การรับออนไลน์
Go to back page