รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม ชุมนุมสร้างภาพ

รหัสวิชาชุมนุมA306
ครูผู้สอนนายราชัย แก้วยศ
จุดประสงค์1.นักเรียนมีทักษะในถ่ายภาพดิจิทัล
2.นักเรียนมีทักษะในการสร้างภาพกราฟิก
3.นักเรียนมีทักษะในการถ่ายวิดีโอ
4.นักเรียนมีทักษะในการตัดต่อวิดีโอ
5. นักเรียนมีทักษะในการชมภาพยนตร์
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องคอมพิวเตอร์ 1
การรับออนไลน์
Go to back page