รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม สามเหลี่ยมน่ารู้อยู่ที่เรา

รหัสวิชาชุมนุมA308
ครูผู้สอนนางสกุลยา พรมเท้า
จุดประสงค์1. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำงาน
2. นักเรียนออกแบบชิ้นงาน/ภาระงานตามความสนใจตามแนวสเต็มศึกษาได้
3. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานของเองและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
4. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันผู้อื่นได้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง 2105
การรับออนไลน์
Go to back page