รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม วิทย์หรรษา

รหัสวิชาชุมนุมA309
ครูผู้สอนนางสายชล พลสีดา
จุดประสงค์1. ให้ความรู้ในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของโลกวิทยาศาสตร์
2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
3. ให้นักเรียนเป็นคนที่รู้เท่าทันโลกมีความรู้รอบตัวและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง 2101
การรับออนไลน์
Go to back page