รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม อนุรักษ์สภาพเเวดล้อมเเละทรัพยากร

รหัสวิชาชุมนุมA313
ครูผู้สอนนายณรงค์ชัย สีสุข
จุดประสงค์1.รู้และเข้าใจความหมาย ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม
2.สามารถปฎิบัติตน และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
3.เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม
4.เสนอเเนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องวินัยนักเรียน
การรับออนไลน์
Go to back page