รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม เซียนซูโดกุ

รหัสวิชาชุมนุมA119
ครูผู้สอนนางสาวจิรวดี แก้วมี
จุดประสงค์1.นักเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ที่ดี
2.นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้และ นำทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาได้
3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกติกาการเล่นซูโดกุ
4.นักเรียนเล่นซูโดกุได้
5.นักเรียนนำความรู้ความสามารถการเล่นซูโดกุไปต่อยอดเพื่อการแข่งขันทักษะวิชาการได้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้อง 4203
การรับออนไลน์
Go to back page