รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม MathPlus

รหัสวิชาชุมนุมA315
ครูผู้สอนนางน้ำอ้อย คุณดี
จุดประสงค์1. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์
3.เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม เพลง ให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
4.เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างชิ้นงานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
การรับออนไลน์
Go to back page