รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม Insect staff

รหัสวิชาชุมนุมA316
ครูผู้สอนนางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
จุดประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนศึกษาวิธีการเก็บตัวอย่างแมลงโดยวิธีทำให้แห้งได้
2.เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างแมลงได้
3.เพื่อให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของแมลงได้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง 2207
การรับออนไลน์
Go to back page