รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม Professional technician

รหัสวิชาชุมนุมA317
ครูผู้สอนนายพโยธร ผลพูน
จุดประสงค์1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ วิธีการ ขั้นตอนหลักการทำงานในแบบช่างมืออาชีพ
2.นักเรียนสามารถปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีวินัยความเป็นช่างโดยแท้จริง
3.นักเรียนเห็นคุณค่าสิ่งของที่เหลือใช้ สามารถนำมาสร้างให้เกิดประโยชน์ได้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนหัตถา
การรับออนไลน์
Go to back page