รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม เด็กดีศรีหนองไผ่

รหัสวิชาชุมนุมA203
ครูผู้สอนนางกรรณิการ์ หัสนัย
จุดประสงค์1. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ ทั้งวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ
2. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องจริยธรรม
การรับออนไลน์
Go to back page