รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม อาชีพสร้างรายได้

รหัสวิชาชุมนุมA204
ครูผู้สอนนางสาวจุฑาพร เบ้าทอง
จุดประสงค์1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี
3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องเรียน ม.2/5
การรับออนไลน์
Go to back page