รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม พิชิต O-Net ภาษาไทยของ นร.ม.6

รหัสวิชาชุมนุมA434
ครูผู้สอนนางสาวเจริญ ผลฉัตร
จุดประสงค์1.นักเรียนได้ทราบความเป็นมาของการสอบ o-net
2.นักเรียนได้เรียนรู้ตัวขี้วัดวิชาภาษาไทยที่จะสอบo-net
3.นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบo-net
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องจิตตะ รับ 18 คน
การรับออนไลน์
Go to back page