รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม ทำนา

รหัสวิชาชุมนุมA206
ครูผู้สอนนายนิรุตต์ มูลสี
จุดประสงค์1.เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ถึงเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
2.เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้
4.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
5.เพื่อต้องการส่งเสริมให้บุคคลที่ได้มาเรียนรู้สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นๆได้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
การรับออนไลน์
Go to back page