รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม วิทยาศาสตร์รอบตัว

รหัสวิชาชุมนุมA207
ครูผู้สอนนางสาวศิริประภา ชูเชิด
จุดประสงค์1.เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการทดลองและสังเกต
2.เพื่อพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
3.เพื่อพัฒนาความสามารถในการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์
4.เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้วิธีแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องเรียน ม.2/1
การรับออนไลน์
Go to back page