รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม ท่องโลกกว้าง

รหัสวิชาชุมนุมA208
ครูผู้สอนนายศุภชัย อานพรหม
จุดประสงค์1. นักเรียนได้ศึกษาและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
2. นักเรียนได้สัมผัสโลกกว้างในหลากหลายมุมมอง
3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในชีวิตเพื่อสามารถน าความรู้มาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาจากสื่อต่างๆ
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้อง ม.2/7
การรับออนไลน์
Go to back page