รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชาชุมนุมA209
ครูผู้สอนนางสาวนิภาพร วันแต่ง
จุดประสงค์1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษาในบริบทที่พบ
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้และการใช้กลยุทธ์ในการ เรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนซุ้มรื่นเริงรมย์
การรับออนไลน์
Go to back page