รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม Green Mech

รหัสวิชาชุมนุมA211
ครูผู้สอนนายสาธาร รวบรัด
จุดประสงค์1. สามารถบอกความหมายของพลังงานสะอาดได้
2. สามารถอธิบายความหมายของโครงสร้างวิศวกรรมได้
3. สามารถออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานได้
4. สามารถออกแบบกลไกวิศวกรรมพื้นฐานได้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้อง STEM
การรับออนไลน์
Go to back page