รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม Cross word

รหัสวิชาชุมนุมA213
ครูผู้สอนนางอรธีรา บุญช่วย
จุดประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนฝึกสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้แม่นยำขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการใช้พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ Crossword Games
3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการแข่งขัน Crossword Games ตามกติกาของสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย
4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Crossword Games ในระดับโรงเรียนหรือระดับภายนอกสถานศึกษา
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้อง ม.3/7
การรับออนไลน์
Go to back page