รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม English Clup

รหัสวิชาชุมนุมA215
ครูผู้สอนนายวัชรวิชญ์ ด้วงทา
จุดประสงค์1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. เพื่อเรียนรู้วัฒธรรมของเจ้าของภาษา
3.เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การรับออนไลน์
Go to back page