รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม ห้องสมุด

รหัสวิชาชุมนุมA216
ครูผู้สอนนางสาวกนกกาญจน์ การเกษ
จุดประสงค์1.อธิบายความหมาย ความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ได้
2.บอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ของห้องสมุดได้
3.จำแนกประเภทของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ได้
4.บอกวัตถุประสงค์ของการจัดแหล่งเรียนรู้ได้
5.อธิบายความหมายของระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดได้
6.บอกระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดได้
7.อธิบายความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของงานบริการและกิจกรรมห้องสมุดได้
8.จำแนกประเภทของงานบริการและกิจกรรมห้องสมุดได้
9.สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีมารยาท และมีคุณธรรม
10.สามารถใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องสมุด
การรับออนไลน์
Go to back page