รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม คอมพิวเตอร์หรรษา

รหัสวิชาชุมนุมA218
ครูผู้สอนนางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว
จุดประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน
2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ทางวิชาการณ์ตามศักยภาพ
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อนักเรียนสมารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีทางประชาธิปไตย
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติคอม 4201
การรับออนไลน์
Go to back page