รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม Mathermatics

รหัสวิชาชุมนุมA116
ครูผู้สอนนางสาววรวลัญช์ ทองโคตร
จุดประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น
2.เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ และนำทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาได้
4.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องคณิตศาสตร์
การรับออนไลน์
Go to back page