รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม วัฒนธรรมไทย

รหัสวิชาชุมนุมA103
ครูผู้สอนนางดาวรุ่ง พรหมอินทร์
จุดประสงค์1. อธิบายความหมายของวัฒนธรรมไทยได้
2. รู้และเข้าใจลักษณะของวัฒนธรรมไทยได้
3. สามารถวิเคราะห์ความสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่มีต่อสังคมไทย
4. ปฎิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้อง ม.3/2
การรับออนไลน์
Go to back page