รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม ศัพท์ให้ละเอียด

รหัสวิชาชุมนุมA105
ครูผู้สอนนางสาวจีรนันท์ แก่นเสา
จุดประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละคำอย่างละเอียด
2.เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
3.สร้างความเชื่อมั่นในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละคำ
4.เพื่อให้นักเรียนนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนหน้าห้องกลุ่มสาระต่างประเทศ
การรับออนไลน์
Go to back page