รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม ดุริยางค์

รหัสวิชาชุมนุมA106
ครูผู้สอนนายชินกร โสมภา
จุดประสงค์1.รู้และเข้าใจความเป็นมาของดุริยางค์
2.รู้และเข้าใจองค์ประกอบของวงดุริยางค์
3.สามารถอ่านโน้ตสากลได้
4.สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ถนัดได้
5.สามารถปฏิบัติโน้ตสากลได้
6.สามารถปฏิบัติเพลงได้อย่างน้อย 3. เพลง
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องดนตรีสากล
การรับออนไลน์
Go to back page