รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม นันทนาการ

รหัสวิชาชุมนุมA107
ครูผู้สอนนางสุกัญญา ตันติวโรดม
จุดประสงค์1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.นักเรียนได้พัฒนาภาวะผู้นำ
3.นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี
4.นักเรียนมีสุขภาพจิตร่าเริง
แจ่มใส 5.นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนอาคารภักษา
การรับออนไลน์
Go to back page