รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม บ้านรำไทย

รหัสวิชาชุมนุมA108
ครูผู้สอนนายมานะ บุญเกิด
จุดประสงค์1.นักเรียนสามารถรำไทยได้
2.นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์
3.นักเรียนมีทักษะการแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อการแสดง
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องนาฏศิลป์ (4301)
การรับออนไลน์
Go to back page