รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม ตนตรีหรรษา

รหัสวิชาชุมนุมA109
ครูผู้สอนนางกุมารี ทับทิมหล้า
จุดประสงค์1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
2 เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
3 เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีไทย
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องดนตรีไทย (4308)
การรับออนไลน์
Go to back page