รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม ไม้ดอกไม้ประดับ

รหัสวิชาชุมนุมA110
ครูผู้สอนนางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ
จุดประสงค์1.เพื่อให้รู้จักชนิดและพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
2.เพื่อให้สามารถปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้
3.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
4.เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5.เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องเกษตรกรรม อาคารพฤกษาพรรณ
การรับออนไลน์
Go to back page