รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม นักสำรวจ

รหัสวิชาชุมนุมA112
ครูผู้สอนนางสายรุ้ง นิลมูล
จุดประสงค์1.ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้
2.สำรวจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
3.สำรวจหาความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจจากสื่ออิเลคทรอนิกส์
4.มีความรู้พื้นฐานความเป็นนักสำรวจ
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนโรงอาหารใหม่ (รับ18คน)
การรับออนไลน์
Go to back page