รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม ปริศนาภาษาไทย

รหัสวิชาชุมนุมA113
ครูผู้สอนนางสาวกมลวรรณ อิงขนร
จุดประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมองจากเกมปริศนาภาษาไทย
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องสมุด
การรับออนไลน์
Go to back page