รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม ภาษาและวัฒนธรรมจีน

รหัสวิชาชุมนุมA114
ครูผู้สอนนายชวุฒิ มากมิ่ง
จุดประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะภาษาจีน
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน
4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องภาษาจีน ชั้น 2 อาคารพุฒนภา
การรับออนไลน์
Go to back page