รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม A-Math (เกมสมการคณิตศาสตร์)

รหัสวิชาชุมนุมA115
ครูผู้สอนนายเฉลิมชัย พันแนบ
จุดประสงค์1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่น A-Math
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเล่น เข้าใจกฎ กติกาการเล่น A-Math
4. เพื่อให้นักเรียนีทักษะในการแข่งขัน A-Math
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องคณิตศาสตร์
การรับออนไลน์
Go to back page