รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม นักออกแบบ

รหัสวิชาชุมนุมA319
ครูผู้สอนนางสาวภาวิไล ไชยโย
จุดประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
3. เพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพในอนาคต
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องม.3/6
การรับออนไลน์
Go to back page