รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม ชุมนุมตะกร้อ

รหัสวิชาชุมนุมA117
ครูผู้สอนนายณัฏฐนันท์ ทาชาติ
จุดประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
2.เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนสนามตะกร้อ
การรับออนไลน์
Go to back page