รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม English Club

รหัสวิชาชุมนุมA320
ครูผู้สอนนางสาวจุฑามาศ อ่อนตา
จุดประสงค์1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning
2. นักเรียนสามารถพูดคุยเป็นภาษาอ้งกฤษในเบื้องต้นได้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนม.3/8
การรับออนไลน์
Go to back page