รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม รู้รักกฎหมายไทย

รหัสวิชาชุมนุมA425
ครูผู้สอนนายภัทรพล พิมพา
จุดประสงค์1.เพื่อสร้างองค์ความรู้ขัั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
2.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของกฎหมาย ประวัติศาสตร์ของกฎหมาย
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำกฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4.เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน
5.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการบังคับใช้และแนวปฏิบัติของกฎหมายไทย
จำนวนที่รับ19 คน
สถานที่เรียนห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา
การรับออนไลน์
Go to back page