รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม รักการอ่าน(English)

รหัสวิชาชุมนุมA212
ครูผู้สอนนางกัญญา หมื่นชนะ
จุดประสงค์1.สามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้
2. สามารถสรุปเรื่องที่อ่านได้
3. สามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้อง ม.2/3
การรับออนไลน์
Go to back page