รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม ดุริยางค์

รหัสวิชาชุมนุมA106
ครูผู้สอนนายรชฏ แก้วเกิด
จุดประสงค์1.รู้และเข้าใจวงดุริยางค์
2.รู้และเข้าใจองค์ประกอบของดนตรีสากล
3.สามารถอ่านโน้ตสากลได้
4.สามารถปฏิบัติโน้ตสากลได้
5.สามารถบรรเลงเพลงที่กำหนดให้ได้
6.ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนได้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องดนตรีสากล
การรับออนไลน์
Go to back page