รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม เซียนซูโดกุ

รหัสวิชาชุมนุมA120
ครูผู้สอนนางอนัญญา จันทรัตน์
จุดประสงค์1.นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะที่ดี
2.นักเรียนสามารถเชื่อมโยงทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการเล่นซูโดกุ
4.นักเรียนสามารถเล่นซูโดกุได้
5.นักเรียนสามารถนำความรู้ความสามารถในการเล่นซูโดกุไปต่อยอดเพื่อการแข่งขันทักษะวิชาการได้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้อง 4203
การรับออนไลน์
Go to back page