รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม ภาษาพาสนุก

รหัสวิชาชุมนุมA101
ครูผู้สอนนางเริงฤดี โสภาไชย
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องเรียน ม.3/6
การรับออนไลน์
Go to back page