รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม คอมพิวเตอร์

รหัสวิชาชุมนุมA408
ครูผู้สอนนายชนินทร์  วงศ์แก้ว
จุดประสงค์ 1. นักเรียนเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ นำมาใช้ในงานต่างๆ
3. นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
5. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
การรับออนไลน์
Go to back page