รายวิชาชุมนุม

รายชื่อวิชาชุมนุม ม.4-6

ที่ ชื่อวิชาชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน การรับ จุดประสงค์
1 คณิตคิดสนุก นางสาววิยดา ขุนพรหม ตึกพราวพัสสร 5/4 รับเอง View
2 All Event 8th นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 รับเอง View
3 แฮนด์เมด(handmade) นางวนิดา สารสิทธิ์ รื่นเรงรมณ์ ออนไลน์ View
4 ศิลปินน้อย นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ห้องศิลปะ(กิจจา 2) ออนไลน์ View
5 สหกรณ์โรงเรียน นางสาววีรนุช มาแก้ว สหกรณ์ ออนไลน์ View
6 ชุมนุมวิถีพอเพียง นางสุมิตตา  ชนะพันธ์ สวนเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ View
7 แนะแนว นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ ห้องแนะแนว ออนไลน์ View
8 คอมพิวเตอร์ นางทาริกา วงศ์แก้ว ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101) ออนไลน์ View
9 บ้านรำไทย นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ห้องนาฏศิลป์ (4301) ออนไลน์ View
10 ชุมนุมห้องสมุด ม.ปลาย นางพวงรัตน์ จิตอารี ห้องสมุดโรงเรียนหนองไผ่ ออนไลน์ View
11 ผลงานสร้างสรรค์ GSP นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ห้องคอม4102 ออนไลน์ View
12 สวนเกษตรผสมผสาน นายสมปอง ตาลเพชร สวนไผ่กิมซุง ออนไลน์ View
13 ร้องเพลง นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา ออนไลน์ View
14 ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม นางสาวชาริณา ศรีเหรา ห้องโสตทัศนศึกษา ออนไลน์ View
15 ปริศนาอักษรไข้ว นางรัชนีกร ตาลเพชร ห้องเรียน ม.2/8 ออนไลน์ View
16 ตะลุยเคมี ม.6 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก ห้อง 2102 ออนไลน์ View
17 ภาษาต่างประเทศ นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า ห้องเกียรติยศ ออนไลน์ View
18 O-Net คณิตศาสตร์ ม.6 นายนิมิตร ตันติวโรดม ห้อง ม.6/2 ออนไลน์ View
19 หมอดิน นายณัฐวุฒิ ชัยนอก สวนเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ View
20 To Be Number One นายไพรัช ปัดชาเขียว ห้อง To Be Number One ออนไลน์ View
21 คำคม ม.4-6 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ออนไลน์ View
22 กีฬามวย นายสมนึก บุญนาค ข้างห้องพักครูพละฯ ออนไลน์ View
23 ดาราศาสตร์ นางสาวศุภรา สะดา ห้อง 2103 ออนไลน์ View
24 อาเซี่ยนศึกษา นางปรารถนา บุญนาค ห้องเรียน 5203 ออนไลน์ View
25 ภูมิปัญญาไทย นางมณี ด้วงนิล ห้อง 5305 ออนไลน์ View
26 นิทานชาดก นางญาตา ศรีโคตร ห้องสภานักเรียน ออนไลน์ View
27 ยสร.ต้านยาเสพติดและอบายมุข นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ ห้องพยาบาล ออนไลน์ View
28 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นางสาววิรัตน์ คำเขียน สำนักงาน นศท. ออนไลน์ View
29 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นายนิกร หล้าน้อย สำนักงาน นศท. ออนไลน์ View
30 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 นางสาววิรัตน์ คำเขียน สำนักงาน นศท. ออนไลน์ View
31 ค่ายวิทยาศาสตร์พิชิต O-Net(สายวิทย์ ม6) นายจตุรงค์ ว่องไวพานิชย์ ห้อง Active Bord ออนไลน์ View
32 ติวเตอร์ชีววิทยา นางอรวรรณ อานพรหม ห้อง 2203 ออนไลน์ View
33 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา รับเอง View
34 ฟิสิกส์ฟอร์ยู นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร ห้อง 2204 ออนไลน์ View
35 พิชิต O-Net ภาษาไทยของ นร.ม.6 นางสาวเจริญ ผลฉัตร ห้องจิตตะ รับ 18 คน ออนไลน์ View
36 คอมพิวเตอร์ นายชนินทร์  วงศ์แก้ว ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101) ออนไลน์ View
37 รู้รักกฎหมายไทย นายภัทรพล พิมพา ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ออนไลน์ View