รายวิชาชุมนุม

รายชื่อวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่ ชื่อวิชาชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน การรับ จุดประสงค์
1 เซียนซูโดกุ นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้อง 4203 ออนไลน์ View
2 นักพัฒนาเกมส์ (Game Developer) นายชัยชนะ  ทองมา ห้องคอม 5 ออนไลน์ View
3 ภาษาพาสนุก นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องเรียน ม.3/6 ออนไลน์ View
4 ปิงปอง(ม.1) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี อาคารอภิรมบ์โภชนา ออนไลน์ View
5 วัฒนธรรมไทย นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ห้อง ม.3/2 ออนไลน์ View
6 ยุวพุทธ นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ ธนาคารโรงเรียน ออนไลน์ View
7 ศัพท์ให้ละเอียด นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา หน้าห้องกลุ่มสาระต่างประเทศ ออนไลน์ View
8 ดุริยางค์ นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล ออนไลน์ View
9 นันทนาการ นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารภักษา ออนไลน์ View
10 บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์ (4301) ออนไลน์ View
11 ตนตรีหรรษา นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย (4308) ออนไลน์ View
12 ไม้ดอกไม้ประดับ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ ห้องเกษตรกรรม อาคารพฤกษาพรรณ ออนไลน์ View
13 ไม้ดอกไม้ประดับ นางโรจนา มาคาน ห้องเกษตรกรรม อาคารพฤกษาพรรณ ออนไลน์ View
14 นักสำรวจ นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหารใหม่ (รับ18คน) ออนไลน์ View
15 ปริศนาภาษาไทย นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้องสมุด ออนไลน์ View
16 ภาษาและวัฒนธรรมจีน นายชวุฒิ มากมิ่ง ห้องภาษาจีน ชั้น 2 อาคารพุฒนภา ออนไลน์ View
17 Mathermatics นางสาววรวลัญช์ ทองโคตร ห้องคณิตศาสตร์ ออนไลน์ View
18 A-Math (เกมสมการคณิตศาสตร์) นายเฉลิมชัย พันแนบ ห้องคณิตศาสตร์ ออนไลน์ View
19 ชุมนุมตะกร้อ นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ สนามตะกร้อ ออนไลน์ View
20 ดุริยางค์ นายรชฏ แก้วเกิด ห้องดนตรีสากล ออนไลน์ View
21 เซียนซูโดกุ นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้อง 4203 ออนไลน์ View
22 ภาษาอังกฤษ นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ ห้องภาษาอังกฤษ ออนไลน์ View