รายวิชาชุมนุม

รายชื่อวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่ ชื่อวิชาชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน การรับ จุดประสงค์
1 คณิตสร้างสรรค์ นายบัณฑิต พวงดอกไม้ รื่นเริงรมย์ ออนไลน์ View
2 ปิงปอง(ม.2) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี อาคารอภิรมบ์โภชนา ออนไลน์ View
3 เด็กดีศรีหนองไผ่ นางกรรณิการ์ หัสนัย ห้องจริยธรรม ออนไลน์ View
4 อาชีพสร้างรายได้ นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน ม.2/5 ออนไลน์ View
5 บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์ (4301) ออนไลน์ View
6 ทำนา นายนิรุตต์ มูลสี ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ View
7 วิทยาศาสตร์รอบตัว นางสาวศิริประภา ชูเชิด ห้องเรียน ม.2/1 ออนไลน์ View
8 ท่องโลกกว้าง นายศุภชัย อานพรหม ห้อง ม.2/7 ออนไลน์ View
9 ภาษาอังกฤษ นางสาวนิภาพร วันแต่ง ซุ้มรื่นเริงรมย์ ออนไลน์ View
10 รักอ่านผสานศิลป์ นางอรสา เสาโกมุท ห้องเรียน 1203 ออนไลน์ View
11 Green Mech นายสาธาร รวบรัด ห้อง STEM ออนไลน์ View
12 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา วันสาร ห้องวิทย์ 2107 ออนไลน์ View
13 Cross word นางอรธีรา บุญช่วย ห้อง ม.3/7 ออนไลน์ View
14 คณิตหรรษา นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ห้อง ม.2/2 ออนไลน์ View
15 English Clup นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา ห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ View
16 ห้องสมุด นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด ออนไลน์ View
17 ศิลปินน้อย นายธีรวัฒน์ พันแสง ห้องกิจจา 2 ออนไลน์ View
18 คอมพิวเตอร์หรรษา นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว ห้องปฏิบัติคอม 4201 ออนไลน์ View
19 ชุมนุมฟุตบอล นายสุวรรณ กันแพงศรี ห้องAEC ออนไลน์ View
20 ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ ห้องโสตทัศนศึกษา รับเอง View
21 รักการอ่าน(English) นางกัญญา หมื่นชนะ ห้อง ม.2/3 ออนไลน์ View