รายวิชาชุมนุม

รายชื่อวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่ ชื่อวิชาชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน การรับ จุดประสงค์
1 ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ ห้องโสตทัศนศึกษา รับเอง View
2 Green Mech นายอนุรักษ์ เพชรไทย ห้อง STEM ออนไลน์ View
3 ขยะพาเพลิน นางกรทิพย์ มาอยู่วัง โรงอาหารใหม่ ออนไลน์ View
4 ปิงปอง(ม.3) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี อาคารอภิรมบ์โภชนา ออนไลน์ View
5 บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์ (4301) ออนไลน์ View
6 วิทยาศาสตร์กับความงาม นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา ห้อง 2106 ออนไลน์ View
7 วิทยาศาสตร์เพลิดเพลิน นางเพ็ญประภา นาราศรี ห้อง 2206 ออนไลน์ View
8 ชุมนุมสร้างภาพ นายราชัย แก้วยศ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ออนไลน์ View
9 ภาษาไทยในเพลง นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ ออนไลน์ View
10 สามเหลี่ยมน่ารู้อยู่ที่เรา นางสกุลยา พรมเท้า ห้อง 2105 ออนไลน์ View
11 วิทย์หรรษา นางสายชล พลสีดา ห้อง 2101 ออนไลน์ View
12 Barista นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee ออนไลน์ View
13 อิเล็คทรอนิกส์ นายนะรงค์ ทองน้อย ห้อง 2205 ออนไลน์ View
14 กระดาษหรรษา นางสาวนิตยา ชาตินันท์ ม. 3/8 ออนไลน์ View
15 อนุรักษ์สภาพเเวดล้อมเเละทรัพยากร นายณรงค์ชัย สีสุข ห้องวินัยนักเรียน ออนไลน์ View
16 MathPlus นางน้ำอ้อย คุณดี ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ออนไลน์ View
17 Insect staff นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร ห้อง 2207 ออนไลน์ View
18 Professional technician นายพโยธร ผลพูน หัตถา ออนไลน์ View
19 นักออกแบบ นางสาวภาวิไล ไชยโย ห้องม.3/6 ออนไลน์ View
20 English Club นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา ม.3/8 ออนไลน์ View
21 Pisa น่ารู้ นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้องจิตตะ ออนไลน์ View