กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนรับ
1 MD001 รักภาษาไทย นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้องเรียน ม.1/9 45
2 MD002 เกมต่อคำย้ำสำนวน นางอรสา เสาโกมุท ห้องเรียน ม.1/8 45
3 MD003 การทำขนมไทย นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ 45
4 MD004 คณิตคิดเร็ว นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องเรียน ม.1/2 45
5 MD005 คณิตคิดง่ายๆ นายบัณฑิต พวงดอกไม้ รื่นเริงรมย์ 45
6 MD006 เกมคณิตคิดสร้างสรรค์ นางน้ำอ้อย คุณดี โรงอาหาร 45
7 MD007 คณิตคิดเร็ว นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องเรียนม.1/2 45
8 MD008 ฟ้าหลังฝน นางญาตา ศรีโคตร ห้องสภานักเรียน 45
9 MD009 ตามรอยประวัติศาสตร์ นายศุภชัย อานพรหม ห้องเรียน ม.1/7 45