กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ มัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนรับ
1 TD001 ต่อเติมเสริมสำนวน นางอรสา เสาโกมุท ห้องเรียน ม.2/4 32
2 TD002 โจ๊กภาษา นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องจิตตะ 32
3 TD003 เกมคำคม นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้องกิจกรรม 32
4 TD004 วิถีพอเพียง นายสมปอง ตาลเพชร สวนไผ่กิมซุง(สระน้ำด้านทิศเหนือ)​ 32
5 TD005 เซียนซูโดกุ นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องเรียน ม.2/3 32
6 TD006 คณิตคิดง่าย1 นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องเรียน ม.2/7 32
7 TD007 เซียนซูโดกุ นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องเรียน ม.2/5 32
8 TD008 งานเย็บ ปักด้วยมือ นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee 32
9 TD009 ฝึกวิชาช่าง สร้างอาชีพ นายพโยธร ผลพูน หัตถา2 32
10 TD010 ฟ้าหลังฝน นางญาตา ศรีโคตร ห้องสภานักเรียน 32
11 TD011 เรียนรู้โลกกว้าง นางวนิดา สารสิทธิ์ รื่นเริ่งรมย์ 32
12 TD012 เพชรบูรณ์บ้านเรา นางปรารถนา บุญนาค ห้องเรียน ม.6/3 32
13 TD013 ทักษะนอกห้องเรียน นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 1/8 32